πείρω

πείρω
Grammatical information: v.
Meaning: `to perforate, to pierce, to pervade'; as simplex ep. poet., w. prefix also (late) prose. On the aorist πορεῖν s. v.
Other forms: Aor. πεῖραι, perf. midd. πέπαρμαι (Il.), aor. pass. παρῆναι (Hdt.).
Compounds: Often w. prefix, e.g. δια-, ἀνα-, κατα-, περι-.
Derivatives: (Very condensed survey): A. From the full grade: 1. διαμπερ-ές adv. `right through, continuously' (Il., Schwyzer 513). 2. περ-όνη f. `brooch, buckle' (Il.; like βελ-όνη, ἀκ-όνη a.o.) with -ονίς, -όνιον, -ονίδιον, -ονάω, -όνημα, -ονητήρ, -ονητρίς. -- B. From the full grade with o (1. and 2. semantically independent of the verb): 1. πόρος m. `passage, ford, narrowing, journey, road, way; means, way out', pl. `earnings' (Il.) with a. πορ-εύς, -ιμος; b. πορ-εύομαι, -εύω `to carry, to provide' (IA.), from which -εία, -εῖον, -ευμα, -ευσις, -ευτικός; c. πορ-ίζω, -ίζομαι `to bring about, to provide oneself' (IA.), from which -ισμός, -ισμα, -ιστής, -ιστικός. As 2. member a. o. in ἄ-πορος `with no way out, impassable, destitute' (Pi., IA.) with ἀπορ-έω, -ία. 2. πορ-θμός m. `ferry (ferry place, ferry road), strait, sound' (IA.; like στα-θμός a.o.) with -θμίς, -θμιος, -θμικός, -θμεύς, -θμεύω, -θμεία, -θμεῖον, -θμευμα u.a. - On πόρπη, πόρπαξ s.v.
Origin: IE [Indo-European] [816] *per- `bring over'
Etymology: With the yot-present πείρω agrees phonet. and semant. OCS na-perjǫ `pierce'; the aorist πεῖραι has a formal agreement in Skt. aor. subj. párṣat(i) `may he carry over' (IE *per-s-); here the reduplicated pres. pí-par-ti. The meaning `carry over, ferry over' is still found in Greek in πόρος, πορθμός. Beside πόρος stands in Germ. a corresponding IE ā-stem, OWNo. fǫr, OE faru f. `voyage, expedition' (would be Gr. *πορά); here further Thrac. PN in -παρος, -παρα. The family has further a great many representatives in several languages, e.g. in Latin por-ta, -tus, -tāre, in Germ. OHG etc. faran `fare', in Armen. heriwn `piercer', which learn nothing for πείρω a. con.; s. also πορεῖν (and πέρνημι{{)}. -- WP. 2, 39 f., Pok. 816f., W.-Hofmann s. porta, Mayrhofer s. píparti2 w. further details a. lit.
Page in Frisk: 2,491-492

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • πείρω — pierce aor subj act 1st sg πείρω pierce pres subj act 1st sg πείρω pierce pres ind act 1st sg πείρω pierce aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πείρω — Α 1. (κυρίως σχετικά με κρέας που ετοιμάζεται για ψήσιμο) τρυπώ κάτι από τη μια ώς την άλλη άκρη, τρυπώ πέρα πέρα, διατρυπώ («κρέατ ὤπτων, ἄλλα τ ἔπειρον», Ομ. Οδ.) 2. περνώ κρέατα στη σούβλα, σουβλίζω 3. φρ. α) «πείρω τινὰ διά τίνος» τρυπώ διά… …   Dictionary of Greek

 • πειρῶ — πειράω attempt pres imperat mp 2nd sg πειράω attempt pres subj act 1st sg (attic epic ionic) πειράω attempt pres ind act 1st sg (attic epic ionic) πειράω attempt pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) πειράω attempt pres ind act 1st sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πειρῷ — πειράω attempt pres opt act 3rd sg πειράζω make proof fut opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Πείρω — Πείρης masc gen sg (attic epic ionic) Πεῖρος masc nom/voc/acc dual Πεῖρος masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Πείρῳ — Πεῖρος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεῖρον — πείρω pierce aor imperat act 2nd sg πείρω pierce pres part act masc voc sg πείρω pierce pres part act neut nom/voc/acc sg πείρω pierce imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) πείρω pierce imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πείρῃ — πείρω pierce aor subj mid 2nd sg πείρω pierce aor subj act 3rd sg πείρω pierce pres subj mp 2nd sg πείρω pierce pres ind mp 2nd sg πείρω pierce pres subj act 3rd sg πεί̱ρῃ , πεῖρα trial fem dat sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πείρετε — πείρω pierce aor subj act 2nd pl (epic) πείρω pierce pres imperat act 2nd pl πείρω pierce pres ind act 2nd pl πείρω pierce imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πειρόμεθα — πείρω pierce aor subj mid 1st pl (epic) πείρω pierce pres ind mp 1st pl πείρω pierce imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πεπαρμένα — πείρω pierce perf part mp neut nom/voc/acc pl πεπαρμένᾱ , πείρω pierce perf part mp fem nom/voc/acc dual πεπαρμένᾱ , πείρω pierce perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.